Πολιτική Απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Γενικά

Το ενδιαφέρον σας σχετικά με την προστασία δεδομένων στην ιστοσελίδα μας είναι σημαντικό. Ακόμα είναι σημαντικό να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και να θεωρήσετε την εφαρμογή της προστασίας δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών μας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα για το πρόσωπό σας. Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας www.smartecservice.gr

Οι επισκέπτες /χρήστες /πελάτες που εισέρχονται ή/και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.smartecservice.grή/και συναλλάσσονται μέσω αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της ΣΜΑΡΤΕΚ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.  που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, οδόςΦειδιππίδου, αρ. 7, Τ.Κ. 12461 με ΑΦΜ 099368434 της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών και αρ. ΓΕΜΗ 085035902000 (εφεξής ΣΜΑΡΤΕΚ ή SMARTEC ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ)  και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών καθώς των συγγενών προς αυτές εταιρειών (εφ’ εξής «Εταιρείες», “Εταιρεία”) και δεν επιτρέπεται  η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της Smartec ή/και της Εταιρείας την οποία αφορούν.

Οι εν λόγω πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες, όμως η Smartec ή/και οι Εταιρείες δεν δεσμεύονται από το περιεχόμενο αυτών, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά, αν και προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές.

Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται σε συμβατικά, λογιστικά κ.λπ. κείμενα  που υπογράφονται από τους πελάτες/χρήστες και την Smartec ή/και την Εταιρεία με την οποία συμβάλλονται.

Η Smartec ή/και οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/χρήστη/επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Smartec ή/και της αντίστοιχης Εταιρείας ή/και των υπαλλήλων της.

Η Smartec έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο δε φέρει καμμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

Ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου σας ενημερώνουμε σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η Smartec για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ