Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σας ενημερώνουμε σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η SMARTECγια τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

«ΣΜΑΡΤΕΚ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», ΑΦΜ 099368434, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα το Χαϊδάρι Αττικής, Φειδιππίδου 7, είναι υπεύθυνη επεξεργασίας ή και σε ορισμένες περιπτώσεις εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τον νόμο, με καλή πίστη και με διαφανή τρόπο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για θέμα που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να στείλετε email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grdp[at]smartec.gr, να τηλεφωνήσετε στο +30 210 5820000 ή να στείλετε επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Φειδιππίδου 7, Χαϊδάρι, 12461 Αθήνα, Ελλάδα..

Η SMARTEC είναι μία εμπορική εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες σε καταναλωτές και χρήστες προϊόντων τεχνολογίας, εμπορεύεται προϊόντα και παρέχει πληροφορίες προς ενδιαφερόμενους και προς τούτο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για την σύμφωνα με τον νόμο παροχή των υπηρεσιών αυτών αλλά και την αποτελεσματική άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Συναίνεση

Η SMARTEC επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την περίπτωση α) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ στις περιπτώσεις που απαιτείται η δική σας ρητή, ελεύθερη και μετά από πλήρη ενημέρωση συναίνεση. Όταν μία τέτοια συναίνεση είναι απαραίτητη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εσείς αποφασίζετε να μην την χορηγήσετε, η SMARTEC δεν θα μπορεί να σας παράσχει τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες για την παροχή των οποίων είναι απαραίτητη η συναίνεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συναρτάται με συναίνεσή σας εσείς μπορείτε να την αποσύρετε οποτεδήποτε χωρίς όμως να αίρεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της απόσυρσης.

Σύμβαση

Η SMARTEC επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την περίπτωση β) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μίας σύμβασης στην οποία είστε μέρος ή προκειμένου να γίνουν ενέργειες πριν την σύναψη της σύμβασης. Όταν προβαίνετε σε ενέργειες που είνα παραίτητες για την σύναψη της σύμβασης είναι απαραίτητο να παράσχετε πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα έτσι ώστε η SMARTEC να είναι σε θέση να σας παράσχει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που επιζητείτε στο πλαίσιο της σύμβασης. Εάν δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μπορεί η SMARTEC να σας παράσχει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ζητάτε.

Νομική υποχρέωση

Η SMARTEC επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την περίπτωση γ) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η SMARTEC διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα καταναλωτών/χρηστών συσκευών κινητής τηλεφωνίας ή συσκευών τεχνολογίας στις εταιρείες οι οποίες της έχουν αναθέσει την παροχή για λογαριασμό των κατασκευαστών ή μεταπωλητών των εν λόγω συσκευών και προϊόντων υπηρεσίες προς τους καταναλωτές/χρήστες αυτών προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκ μέρους της SMARTEC παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Η SMARTEC δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η σχέση μας διακοπεί θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, στην περίπτωση που η επεξεργασία επιβάλλεται εκ του νόμου ο χρόνος διατήρησης θα είναι τουλάχιστον αυτός που προβλέπεται από τον νόμο.

Γενικά

Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συναινέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις:

 • δικαίωμα πρόσβασης σχετικά με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ,

 • δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ,

 • δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ,

 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ,

 • δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ,

 • δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει η SMARTEC για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε,

 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,

 • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,

 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,

 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,

 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την Smartec χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 ΓΚΠΔ,

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

 • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

 • ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων ( άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και

 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα εναντίωσης ( άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ μπορείτε να προβάλλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, όπου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Πέραν αυτού υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).