Όροι Χρήσης

Το ενδιαφέρον σας σχετικά με την προστασία δεδομένων στην ιστοσελίδα μας είναι σημαντικό. Ακόμα είναι σημαντικό να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και να θεωρήσετε την εφαρμογή της προστασίας δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών μας.

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια η διεύθυνση IP της συσκευής σας με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο που υπέβαλε το αίτημα, η οποία εν συνεχεία αποστέλλεται σε τερματικό στιγμαίου γεωεντοπισμού προκειμένου να επιλεγεί από την ιστοσελίδα μας και προς διευκόλυνσή σας η γλώσσα (Ελληνική ή Αγγλική), στην οποία θα εμφανίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η διεύθυνση IP της συσκευής σας δεν αποθηκεύεται κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα για το πρόσωπό σας. Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες που εισέρχονται ή/και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της SMARTEC ή/και συναλλάσσονται μέσω αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω: Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της SMARTEC και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών καθώς των συγγενών προς αυτές εταιρειών (εφ’ εξής «Εταιρείες», “Εταιρεία”) και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της SMARTEC ή/και της Εταιρείας την οποία αφορούν.

Οι εν λόγω πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες, όμως η SMARTEC ή/και οι Εταιρείες δεν δεσμεύονται από το περιεχόμενο αυτών, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά, αν και προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές.

Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται σε συμβατικά, λογιστικά κ.λπ. κείμενα που υπογράφονται από τους πελάτες/χρήστες και την SMARTEC ή/και την Εταιρεία με την οποία συμβάλλονται. Η SMARTEC ή/και οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/χρήστη/επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της SMARTEC ή/και της αντίστοιχης Εταιρείας ή/και των υπαλλήλων της.

Η SMARTEC έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο δε φέρουν καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.